Sprawdź zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania aby przygotować projekt zagospodarowania terenu.


Jeśli dla danego terenu miejscowy plan został sporządzony, po zapoznaniu się z jego ustaleniami, możemy rozpocząć starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. W przypadku braku planu miejscowego, warto zweryfikować zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będziemy musieli postarać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Składając do urzędu wniosek o wydanie takiej decyzji, musimy określić jakiej zabudowy dotyczy nasza inwestycja (np. czy będzie to inwestycja w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, czy też w zabudowie zagrodowej), niezbędne będzie podanie również informacji o tym, czy dana inwestycja ma, lub będzie miała dostęp do podstawowych mediów (woda, prąd itp.) i dróg publicznych. We wniosku należy dodatkowo określić parametry budynku – jego wysokość, szerokość elewacji frontowej, itp. Decyzje o warunkach zabudowy określa się na podstawie analizy parametrów zabudowy sąsiednich nieruchomości. Warto, aby składany wniosek nie zawierał zbyt wygórowanych parametrów – jednocześnie istotne jest, aby wiedzieć czy wykorzystujemy w całości potencjał naszej nieruchomości gruntowej, czy też warto pomyśleć nad zwiększeniem niektórych parametrów. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może złożyć każdy, niezależnie czy jest właścicielem nieruchomości, czy nie. Może to stanowić formę sprawdzenia możliwości zagospodarowania danej działki jeszcze przed jej zakupem. Być może, ze względu na uwarunkowania przyrodnicze lub brak podobnej zabudowy w najbliższym sąsiedztwie, uzyskanie oczekiwanych warunków zabudowy będzie niemożliwe i trzeba będzie poszukać terenów inwestycyjnych w innej lokalizacji. W procesie poszukiwania cenną podpowiedzią jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną gminy, a zatem kierunki jej rozwoju.

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
przykład studium uwarunkowań
przykłady studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego