Firma

Istniejemy od 1996r. Koncentrujemy się na profesjonalnym opracowywaniu projektów dotyczących planowania przestrzennego, ochrony środowiska, a także projektów dotyczących przygotowania inwestycji w tym związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Posiadamy liczne referencje.

W pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania, pozwalające na indywidualne podejście do klienta. Na bieżąco analizujemy zmiany prawne, w trosce to pełną zgodność realizowanych projektów

Dotychczasowy dorobek firmy to:

216

LICZBA WYKONANYCH OPRACOWAŃ

42

LICZBA WYKONANYCH STUDIÓW

135

LICZBA WYKONANYCH PLANÓW

11

LICZBA WYKONANYCH ANALIZ

Podstawowe Informacje o Naszej Firmie

Działalność firmy Budplan związana jest przede wszystkim z planowaniem przestrzennym. Proces określania zagospodarowania przestrzennego powinien rozpoczynać się od analiz środowiskowych i analiz urbanistycznych. Równie istotne są analizy ekonomiczne, społeczne czy prawne. Część analiz sporządza się wraz z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę.Planowanie przestrzenne to złożony proces, który podlega ściśle określonej procedurze.

Opracowania ekofizjograficzne

W ofercie firmy Budplan można znaleźć sporządzenie takich opracowań jak analiza krajobrazowa czy opracowanie ekofizjograficzne. Analizę krajobrazową sporządza się najczęściej w granicach obszarów objętych ochroną krajobrazową – np. znajdują się w granicach parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, w parku kulturowym czy w granicach strefy ochrony widokowej wyznaczonej przez konserwatora zabytków. Analizy krajobrazowe obowiązkowo powinny być wykonywane podczas decydowania o usytuowaniu obiektów mogących dysharmonijnie oddziaływać na krajobraz – np. farm wiatrowych. Analiza krajobrazowa wspomaga również planowanie na terenach górzystych, gdzie zagospodarowanie terenu ma istotny wpływ czytelność krajobrazu. Szczegółowa diagnoza uwarunkowań środowiskowych zawarta jest w opracowaniu ekofizjograficznym. W zależności od potrzeb, wyróżnia się opracowanie ekofizjograficzne podstawowe oraz opracowanie ekofizjograficzne problemowe. Opracowanie problemowe sporządza się np. w przypadku wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nowych obszarów górniczych, czy też dopuszczenia lokalizacji farmy wiatrowej. Taki dokument powinien swoim zakresem obejmować wszystkie zagadnienia związane z planowaną inwestycją. Opracowanie ekofizjograficzne sporządza się również dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Program gospodarki niskoemisyjnej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określają politykę przestrzenną gminy. Plan miejscowy stanowi dodatkowo akt prawa miejscowego. Projekty ww. dokumentów, zanim zostaną uchwalone, podlegają procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko może dotyczyć nie tylko dokumentów planistycznych, ale też inwestycji i przedsięwzięć, które mogą wpływać negatywnie na środowisko np. budowa oczyszczalni ścieków. Dla planu miejscowego sporządza się nie tylko prognozę oddziaływania na środowisko, ale i prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumenty planistyczne podlegają okresowej ocenie aktualności. Pomocnym narzędziem w ocenie dokumentu jest analiza stanu planistycznego (zgodność planu miejscowego ze studium) oraz analiza urbanistyczna (zgodność stanu istniejącego z kierunkami rozwoju).

Wpływ na zagospodarowanie przestrzenne ma nie tylko studium i plan miejscowy. Na zlecenie urzędów sporządzane są również opracowania pomocnicze, takie jak analiza systemu komunikacji, czy program gospodarki niskoemisyjnej. Mają one na celu szczegółowe zapoznanie się z danym zjawiskiem, określenie możliwości rozwoju danej dziedziny, czy też ograniczeń negatywnych zjawisk. Wyniki przeprowadzonych analiz znajdują swoje odzwierciedlenie w sporządzanych dokumentach planistycznych. Firma Budplan oferuje pomoc i wsparcie na każdym z etapów procedury planistycznej, w tym przy sporządzaniu dokumentów przeddecyzyjnych jak i oceniających.

Kontakt

BUDPLAN Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: kontakt@budplan.net

Zadzwoń do nas:
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74

NIP 527-11-07-422
REGON 011909443
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000103293 D/Wwa
BGK 74113010200300000000035599
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000.00 PLN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej