Branża OZE:


Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, energia wiatru czy biomasa, stanowią alternatywę dla tradycyjnego, często oddziałującego negatywnie na środowisko, spalania paliw kopalnych. Udział OZE na rynku sukcesywnie wzrasta. Przyczynia się do tego m.in. coraz większa świadomość społeczeństwa, obniżenie kosztów realizacji infrastruktury niezbędnej do pozyskiwania energii z OZE, a także wprowadzane przez Państwo oraz Unię Europejską dopłaty.

Firma Budplan oferuje Inwestorom oraz Wykonawcom z branż OZE wsparcie działań na etapie planistycznym. Istotna jest dla nas również pomoc Państwa klientom.

Co możemy zrobić dla Państwa firmy i Państwa Klientów?

Oferujemy szereg usług doradczych z zakresu szeroko rozumianego planowania przestrzennego i ochrony środowiska, tj.

  • interpretacja zapisów dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • sporządzanie i zmiana planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości sytuowania obiektów mogących wytwarzać energię powyżej 100kV,
  • reprezentowanie interesów inwestora przed władzami miasta i gminy, w tym wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków/uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,
  • pomoc w znalezieniu terenów pod lokalizację infrastruktury niezbędnej do pozyskiwania energii z OZE (m.in. analiza uwarunkowań środowiskowych, prawa lokalnego)
  • wykonywanie analiz środowiskowych,
  • sporządzanie analiz krajobrazowych (towarzyszących realizacji m.in. farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych),
  • sporządzanie opracowań związanych z oceną oddziaływania na środowisko inwestycji,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę dla obiektów związanych z pozyskiwaniem energii z OZE,
  • opracowanie analiz możliwości inwestycyjnych z oceną ryzyka.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt. Każdy nietypowy problem stanowi dla nas wyzwanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej