Planowanie przestrzenne dla inwestorów i deweloperów:


Wpływ na zagospodarowanie przestrzenne ma nie tylko studium i plan miejscowy. Na zlecenie urzędów sporządzane są również opracowania pomocnicze, takie jak analiza systemu komunikacji, czy program gospodarki niskoemisyjnej. Mają one na celu szczegółowe zapoznanie się z danym zjawiskiem, określenie możliwości rozwoju danej dziedziny, czy też ograniczeń negatywnych zjawisk. Wyniki przeprowadzonych analiz znajdują swoje odzwierciedlenie w sporządzanych dokumentach planistycznych. Firma Budplan oferuje pomoc i wsparcie na każdym z etapów procedury planistycznej, w tym przy sporządzaniu dokumentów przeddecyzyjnych jak i oceniających.

 • interpretacja zapisów dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • sporządzanie i zmiana planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.in. pod kątem możliwości sytuowania terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, zespołów usługowo-produkcyjnych i magazynów, infrastruktury technicznej,
 • reprezentowanie interesów inwestora przed władzami miasta i gminy, w tym wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków/uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,
 • pomoc w znalezieniu terenów pod lokalizację konkretnych inwestycji (m.in. stacje paliw, osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zakłady produkcyjne, fabryki, strefy aktywności gospodarczej, usługi),
 • inwentaryzacje przyrodnicze, w tym dendrologiczne,
 • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na wycinkę drzewostanu (wnioski i odwołania),
 • sporządzanie opracowań związanych z oceną oddziaływania na środowisko inwestycji,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, w tym: analizy przestrzenne do decyzji o warunkach zabudowy, wnioski do decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie projektu zagospodarowania działki do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • doradztwo inwestycyjne w zakresie określania wariantowych możliwości zagospodarowania działki, w tym możliwość opracowania wizualizacji zagospodarowania przestrzennego,
 • usługi doradcze w procesie wyłączenia z produkcji rolnej/leśnej (odrolnienia, odlesienia),
 • opracowanie analiz możliwości inwestycyjnych z oceną ryzyka,
 • opracowanie opinii urbanistycznych,
 • współpraca z kancelariami prawnymi

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt. Każdy nietypowy problem stanowi dla nas wyzwanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej