Architektura Krajobrazu


Wychodzimy na przeciw rosnącej potrzebie świadomego kształtowania krajobrazu w Polsce. Tworzymy z pasją, a naszym celem jest kształtowanie przestrzeni przyjaznej człowiekowi z poszanowaniem przyrody i walorów krajobrazowych.

W zakresie architektury krajobrazu oferujemy:


  • audyty krajobrazowe;
  • analizy krajobrazowe;
  • opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  • projekty terenów rekreacyjnych;
  • projekty zagospodarowania terenów zieleni (parków, skwerów, zieleni miejskiej, zieleni osiedlowej, placów zabaw);
  • projekty rewitalizacji terenów zieleni;
  • sporządzenie wytycznych kształtowania zieleni miejskiej, zieleni osiedlowej;
  • inwentaryzacje dendrologiczne wraz z waloryzacją i projektem gospodarki drzewostanem;
  • pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń na wycinkę drzewostanu, sporządzenie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew.